ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПОПОВО

НАЧАЛО

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ИСТОРИЯ

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ГАЛЕРИЯ

КОНТАКТИИздаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училищаЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

 ТВОЯТ ЧАС
Добромир Димов / ОУ "Св. Климент Охридски" - Попово